Αξιολόγηση Επενδύσεων

Η εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης real estate, οι μέθοδοι προβλέψεων και προγνώσεων, η στάθμιση και διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, σε συνδυασμό με τα νομικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα, οδηγούν σε συνεκτικές λύσεις με:

 

 • Μελέτες Σκοπιμότητας (Feasibility Studies)
 • Highest & Best Use Analysis
 • Έρευνες Αγοράς Real Estate
 • Τεχνικό & Οικονομικό Έλεγχο της Επένδυσης
 • Στρατηγικές Αξιοποίησης
 • Αξιολόγηση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων
 • Πολιτική Τιμών

 

 

 

Σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες υπάρχει συσσωρευμένη εμπειρία από μελέτες όπως:

 

 • Ανάλυση των συνθηκών της περιοχής και διερεύνηση της εμβέλειας της επένδυσης
 • Ανάλυση των στοιχείων και δυνατοτήτων του ακινήτου
 • Προκαταρκτική εκτίμηση του κόστους της επένδυσης (capex)
 • Προσέγγιση και στρατηγική της επένδυσης (αποδοτικότητα, υπεραξίες κλπ.)
 • Επιμερισμό της αξίας σε γη και κτηριακό σκέλος
 • Αξιολόγηση επένδυσης σε βάθος χρόνου και ανάλυση αποδόσεων
 • Εφαρμογή μεθόδων εισοδήματος με αναλύσεις προεξοφλημένων ταμειακών ροών
 • Προσδιορισμό του προσδοκώμενου ενοικίου σε περιπτώσεις μακροχρόνιων συμβάσεων
 • Στρατηγικές Κατάλληλης Χωροθέτησης
 • Ανάλυση Αποφάσεων & Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου
 • Αξιολογήσεις NPLs & AQRs
Τηλέφωνο
210 7211290
Email
info@redvisltd.com
Διεύθυνση
Μιχαλακοπούλου 45, ΤΚ 11528, Αθήνα

Share

Copyrights @ 2020 REDVIS Ltd - Redvis Ltd Data
© Developed by Jetnet